Hårt julpaket – Nya skollagens lagrådsremiss

Nya skollagen kom i veckan och vi var många som med förväntan och farhågor laddade ner de dryga tusen sidorna. Tyvärr besannades många farhågor. Skolbibliotek ligger fortfarande under rubriken ”lokaler, utrustning och skolbibliotek”. Det bidde ingen liknande skrivelse kring kompetenskrav som för Studie- och yrkesvägledare. Det mesta av vad vi skrev i vårt remissyttrande i september måste vi fortsätta kämpa för. Jag har nedan kopierat delar ur lagrådsremissen med kommentarer från arbetsgrupp och remissinstanser som jag funnit särskilt anmärkningsvärda.

Stöd från remissinstanser till att ”alla elever ska ges tillgång till skolbibliotek”

”Att eleverna ska ges tillgång till skolbibliotek får stöd av ett stort antal remissinstanser, bl.a. Statens skolverk, Nationella Skolbiblioteksgruppen, Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Stockholms och Örebro universitet och Lärarförbundet. Dock påpekar t.ex. Sameskolstyrelsen, BRIS (Barnens rätt i samhället) och Umeå universitet att det är otydligt vad som ryms i begreppet skolbibliotek. Svensk biblioteksförening föreslår att Skolverkets definition av skolbibliotek skrivs in i bestämmelsen. I likhet med Lärarnas Riksförbund menar också föreningen att skolbibliotekariens kompetens bör regleras.”

Vad är ett ”skolbibliotek”

”Vissa remissinstanser har uttryckt att det är otydligt vad som ryms i begreppet skolbibliotek. Med skolbibliotek brukar vanligtvis avses en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. Regeringen anser att skolbiblioteken spelar en så viktig roll för att stimulera elevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen att det är motiverat med en egen bestämmelse i skollagen. Regeringen anser dessutom att det är självklart att även elever i grundsärskolan, specialskolan och sameskolan i motsats till dagens reglering omfattas av bestämmelsen. Som en följd av regeringens förslag i övrigt omfattas även fristående huvudmän av förslaget.”

Varför har inte regeringen inte läst Kulturrådets senaste Skolbiblioteksstatistik?

”Enligt regeringens uppfattning har de allra flesta skolor i samtliga skolformer redan i dag tillgång till skolbibliotek på ett eller annat sätt. Till gången till skolbibliotek måste kunna anordnas på olika sätt beroende på de lokala förhållandena vid varje skola. En liten skola på landsbygden kan ha behov av andra lösningar än en stor skola i en stor stad. Därför måste möjligheterna till att anordna skolbibliotek kunna se olika ut utifrån varje skolas eller elevernas olika behov och förutsättningar. Regeringen föreslår således att eleverna ska ha tillgång till skolbibliotek men att organiseringen av skolbiblioteksverksamheten ska vara flexibel.” Skrämmande och sorgligt, är min kommentar.

Även friskolor ska ge sina elever tillgång till skolbibliotek

” Till skillnad från den gällande bestämmelsen i bibliotekslagen ska bestämmelsen i den nya skollagen gälla såväl offentliga som enskilda huvudmän inom skolväsendet. Bestämmelsen om skolbibliotek i bibliotekslagen bör ersättas med en hänvisning till bestämmelsen om skolbibliotek i den nya skollagen.” Min kommentar: men om det inte finns en definition i skollagen av vad skolbibliotek är (varför inte använda skolverkets ypperliga formulering…) så blir en bestämmelse i praktiken tandlös.

Lokal bedömning – lokalt godtycke?

”Kostnaden för skolbibliotek får således anses utgöra en del i den sammanlagda resursfördelningen. Hur sedan en skola konkret organiserar tillgången till skolbibliotek är en fråga för lokala bedömningar.” […] ” Bestämmelsen innebär en skyldighet för alla skolhuvudmän för de uppräknade skolformerna att anordna sin verksamhet så att eleverna har tillgång till skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen Hur detta anordnas måste kunna variera från skolenhet till skolenhet.” Min kommentar: måhända är jag alltför pessimistisk och misstänksam när det gäller lokal syn på skolbibliotek i ett pressat kommunalekonomiskt krisläge…

Positiv framtidssyn

… måste vi dock ha! Det ÄR ett framsteg att skolbibliotek trots allt ändå finns med i skollagen på ett tydligt sätt, att det ska gälla samma för kommunala skolor som för friskolor. Förhoppningsvis kan man använda sig av formuleringar och citeringar som återfinns i lagtextarbetet kring vad ett skolbibliotek är. Riksdagen ska fatta beslut kring propositionen under våren 2010. Vi har några månader på oss att skriva och driva debatt – låt oss ta den.
// Pia Malmberg-Kronvall

Annonser

6 svar to “Hårt julpaket – Nya skollagens lagrådsremiss”

 1. Hårt julpaket – nya skollagens lagrådsremiss « Says:

  […] Läs mer på vår skolbiblioteksblogg – bibliskolorikalmarlan […]

 2. Therese Says:

  Tack för information eftersom jag själv inte laddat ned alla sidor eller ens ögnat igenom avsnitten om skolbibliotek… Det var det minimala som man redan räknade med alltså, visst ett framsteg, men frusterande litet… ”Lokaler, utrustning och skolbibliotek” – ”Lokala definitioner och prioriteringar”… ajajaj…

 3. Cecilia Bengtsson Says:

  Tack för ett bra och gediget inlägg om dessa viktiga frågor.

 4. Christer Holmqvist Says:

  Hej Pia

  Tack för ett sansat inlägg, där du tog fasta på de positiva saker det ändå innebär att man nu en gång för alla slår fast att alla elever skall ha tillgång till skolbibliotek och att skolan (rektor) är ansvarig för det. Detta oavsett om de går i en kommunal eller fristående skola. OBS! Det står ändå skolbibliotek inte bibliotek. Det är klart att vi som arbetar i och med skolbibliotek inte är nöjda med skrivningen. Men detta är inte heller slutet utan enbart en början. Tillsammans med Skolverket och Skolinspektionen gäller det att få fram en bra definition. (skolverkets gamla duger utmärkt)Detta kan också ske tillsammans med KB som ju har fått ett samordnande uppdrag kring alla offentligt finansierade bibliotek. I den gruppen har Skolverket fått en förfrågan att delta. Att Skolinspektionen får lite större muskler är nog bra i detta fall då det är de som skall avgöra när skolan uppfyllt skollagens bestämmelser eller inte. Som Inger Eide Jensen (utreder den gamla bibliotekslagen) påpekade har den inte haft någon effekt alls för skolbiblioteken, då det inte funnits några sanktionsmöjligheter.
  Så låt oss ändå glädjas åt att vi ändå har uppnått men fortsätta att bearbeta politiker och skolmyndigheter för att få ordentliga uppdrag till Skolverket och Skolinspektionen.
  Detta kommer åtminstone jag att försöka bidra med.

 5. Astrid Deppert Says:

  Egentligen kunde Lagrådsremissen blivit värre.
  Det är 38 remissvar som tar upp skolbibliotek. Av dessa är
  7 mycket positiva/positiva/tillstyrker utan krav på ändring i formuleringen (Ekerö kommun, Föräldraalliansen Sverige, Lärarförbundet, Gotlands kommun, Uppvidinge kommun, Stockholms universitet, Örebro universitet).
  8 är tveksamma/negativa till ordet ”skolbibliotek” (Kunskapsskolan i Sverige AB,Vittra Ab, Friskolornas riksförbund, Nacka kommun, Borlänge kommun, Täby kommun, Årjängs kommun, 1 enskilt).
  Lägg till att 8 påpekar ekonomiska konsekvenser som förväntas regeringen ska ta ansvar för (Kommunförbundet Stockholms län, Sveriges Kommuner och Landsting, Hammarö kommun, Malmö kommun, Svenljunga kommun, Åre kommun, Sveriges Skolledarförbund, Sameskolstyrelsen)
  Och lägg till att en remissinstans som Lunds universitet nöjer sig med en formulering typ instämmer i vikten att eftersträva en lagstiftning som innefattar samtliga verksamheter på grundskole- och gymnasienivå.
  Och att vissa skolbib.relaterade institutioner som Borås, Växjö, DIK helt avstod från något yttrande.
  Kanske, om många fler direkt berörda hade yttrat sig (3 enskilda remissvar av ett 60tal rör skolbib)- kanske hade det påverkat?
  (Alla faktauppgifter med reservation för mänskligt felande)

 6. piamk Says:

  Intressant med allas kommentarer! Ja, Christer, det är ett framsteg att det faktiskt står skolbibliotek! Ja, Astrid, visst är det besvärligt att till och med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, pekar på de ekonomiska konsekvenserna kring allas rätt till skolbibliotek… utan att peka på någon av det positiva ett skolbibliotek bidrar med för måluppfyllelse och kvalitét.

  En ny skollag står för så oerhört mycket, att det kanske kan tyckas ensidigt att bara ta upp skolbiblioteksdelen, men vem ska föra talan och debatt kring detta om inte vi? Så det är bara att sätta sig vid tangentbordet och skriva – debattartiklar, insändare, e-post till beslutsfattare samt i en och annan blogg. Minsta lilla påverkan vi tillsammans lyckas med är ett steg framåt, inte sant? // Pia


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: